Gebruikersvoorwaarden

Definities
In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
Administratie: de administratie die door gebruiker middels de dienst wordt beheerd.
Data: alle gegevens die worden verwerkt en gecreëerd door het gebruik van de dienst.
Dienst: online administratiesysteem, dat wordt aangeboden op www.onfin.nl.
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Onfin een overeenkomst tot levering van de Dienst aangaat.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Onfin: Onderdeel van Hocmedia, gevestigd te Veendam.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Onfin en gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op grond waarvan Onfin aan gebruiker de dienst ter beschikking stelt en die gebruiker heeft geselecteerd op de website www.onfin.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat u van de dienst(verlening) van Onfin gebruik maakt.

1.2 Onfin is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van Onfin onder jouw aandacht gebracht. Indien je het gebruik van Onfin voortzet na wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.

Artikel 2. Toegang en aanmelding

2.1 De Dienst mag alleen door gebruiker persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is gebruiker niet toegestaan anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, in staat te stellen gebruik te maken van de dienst en gebruiker mag de overeenkomst niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.2 Wanneer aan de voorwaarden voor de overeenkomst is voldaan, beschikt ieder gebruiker over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijken uitgesloten, worden gedeeld. Onfin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Klant of aangestelde verantwoordelijke.

2.3 Onfin behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten van diensten of producten die op de website www.onfin.nl worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Rechten en verplichtingen van de gebruiker

3.1 Onfin behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het gebruikergedeelte toe te voegen, uit het gebruikergedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-gebruikers zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.

3.2 Voor zover de gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de website aan Onfin en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etc.

3.3 De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de juistheid van onder zijn naam verzonden facturen. Tevens is de gebruiker volledig aansprakelijk voor eventuele claims voortvloeiend uit incorrecte facturering, incorrecte levering, fiscale claims etc.

3.4 Het gebruik van Onfin  is voorbehouden aan de gebruiker. Het is verboden om de dienst Onfin  aan derden, of voor derden, commercieel aan te wenden en als zodanig als dienst aan te bieden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Onfin en zonder dat hiervoor een aanvullende overeenkomst is afgesloten.

Artikel 4. Intellectueel eigendomsrechten

4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de service en de informatie die Onfin aanbiedt, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgevingen, foto's, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Onfin en/of haar licentiegevers.

4.2 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie en gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Onfin of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingendrechtelijke regels anders bepalen. Dit geldt niet voor Inhoud die u zelf rechtmatig via de dienst hebt ingevoerd.

4.3 Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan u over te dragen. Het gebruik dat u mag maken van de dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Onfin, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Onfin intellectuele eigendomsrechten heeft. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

Artikel 5. Garantie en aansprakelijkheid

5.1 Onfin is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Onfin. Onfin is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van gebruiker of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.


5.2 Onfin is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de dienst die Onfin verricht en/of uw gebruik van de website.
5.3 Onfin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van het Onfin.

5.4 Gebruiker vrijwaart Onfin voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door gebruiker en/of onvoldoende naleving door gebruiker van enige verplichting jegens Onfin, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Onderbreking Service

6.1 Onfin garandeert niet dat Onfin foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Onfin  spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.

6.2 Onfin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

6.3 Onfin is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden tegenover u, de website en/of service (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website en/of onderhoud aan de dienst.

6.4 Onfin is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of dienst aan te brengen.

6.5 Onfin is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en/of verdere uitleg en zonder daarmee schadeplichtig te worden tegenover u, de website en/of dienst te beëindigen.

Artikel 7. Tarieven en Betaling

7.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Onfin behoudt zich het recht voor om tarieven van de dienst ieder moment te wijzigen.

7.3 De betaling geschiedt vooraf per bepaalde periode.

7.4 Bij het omzetten van een gratis proefaccount naar een betaald account wordt het gratis proefaccount direct omgezet naar een betaald account en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van omzetting gaat tevens de betaling in,

7.5 Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.

.

Artikel 8. Opzeggingen

8.1 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van het Onfin account, het account kan alleen opgezegd worden in het Instellingen gedeelte van de gebruikers eigen omgeving. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.

8.2 Op het moment dat u uw Onfin account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet.

8.3 Al uw data wordt direct na het stopzetten van uw account verwijderd.

8.4 U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen, ook na het opzeggen van uw Onfin account.

Artikel 9. Privacy

9.1 Tijdens het gebruik maken van de dienst, zul je (persoons)gegevens aan Onfin verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Reglement van Onfin en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 10. Slotbepaling

10.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de service en de website is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Wanneer Onfin wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen gebruikers Onfin bestaan over op deze andere rechtspersoon.

10.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.